Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 2/2017
na stanowisko Główny Księgowy
Dom Pomocy Społecznej
74-105 Nowe Czarnowo

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Główny Księgowy wybrana została Pani Natalia Górecka, zamieszkała w Lubanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Górecka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań oraz praktyczną znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku gwarantujące sprawne wdrożenie się w wyznaczone obowiązki.


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
GŁÓWNY KSIĘGOWY: wymiar etatu :1

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1) spełnienie jednego z warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
2) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.),
3) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz.1020 z póżn. zm.)
4) znajomość przepisów prawa związanych z zagadnieniami rachunkowości budżetowej, klasyfikacji dochodów,wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej;
5) znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964),
6) znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1537 z późn. zm.),
7) znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późniejszymi zmianami)
8) znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),
9) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23),
10) biegła umiejętność obsługi komputera
11) mile widziana znajomość programów księgowych bankowości elektronicznej, Płatnik, księgowość Arisco, księgowość Vulcan;
12) pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
13) umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
14) sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista i odporność na stres.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

- prowadzenie całości spraw dotyczących rachunkowości jednostki;
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności
- operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
- sporządzanie planów finansowych domu oraz nadzór nad ich realizacją,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- obsługa programów księgowych w tym programu bankowego.
- nadzór nad pracą podległego zespołu,

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
- kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, zaświadczenie z zakładu pracy
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
- w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
- Oświadczenie o prowadzonej w przeszłości lub obecnie działalności gospodarczej i jej charakterze lub oświadczenie, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Domu,
- kopie opinii z zakładów pracy,

V. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1) praca wymagająca kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
2) kierowanie podległym zespołem,
3) praca przy komputerze,
4) praca wymagająca podejmowania decyzji,
5) praca wymagająca koncentracji uwagi.

Miejsce pracy: Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.

Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 11 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie lub na adres:
Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
"NABÓR NR 2/2017 NA STANOWISKO - GŁÓWNY KSIĘGOWY" ( liczy się data wpływu)

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 11 kwietnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami")

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-03-31 14:01:13 Agata Miłek
Artykuł został zmieniony. 2017-04-18 18:02:55 Anna Bednarska
Artykuł został zmieniony. 2017-05-17 14:11:53 Eliza Chmielarz
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 404 00 50 - e-mail: sekretariat@dpsnczarnowo.pl