Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 3/2017
na stanowisko Kierownik Zespołu
Dom Pomocy Społecznej
74-105 Nowe Czarnowo

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik Zespołu wybrana została Pani Ewa Świderek, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ewa Świderek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań oraz praktyczną znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku gwarantujące sprawne wdrożenie się w wyznaczone obowiązki.


 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie wyższe,
 2. udokumentowany staż pracy - minimum 5 lat,
 3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. pożądany kierunek: pedagogiczny, socjologiczny, pielęgniarstwo,
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office,
 3. znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, kodeksu pracy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność współpracy w zespole,
 6. umiejętność kierowania personelem oraz ustalania planów indywidualnego wsparcia dla mieszkańców DPS.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. organizowanie pracy w Domach Rodzinnych, Zespole Terapii, Zespole Pielęgniarek,
 2. koordynacja pracy podległego personelu,
 3. praca indywidualna z mieszkańcami,
 4. koordynacja pracy dot. mieszkańców w wyznaczaniu celu i metod pracy indywidualnej,
 5. współpraca z innymi komórkami  organizacyjnymi,
 6. prowadzenie dokumentacji Domów Rodzinnych,
 7. prowadzenie kontroli pracy w Domach Rodzinnych,
 8. podnoszenie swoich kwalifikacji i uczestnictwa w naradach i szkoleniach,
 9. comiesięczne opracowywanie grafików pracy dla pracowników z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy,
 10. nadzór nad organizowaniem i prowadzeniem zajęć w ramach wsparcia psychologicznego i terapii zajęciowej, organizowaniem imprez okolicznościowych i integracyjnych,
 11. organizowanie pracy na poszczególnych stanowiskach zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys,
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. potwierdzona za zgodność z oryginałem  kserokopia dowodu osobistego,
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 7. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Domu,
 13. kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie z aktualnego zakładu pracy,
 14. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
 15. kopie opinii z zakładów pracy,
 16. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

V. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

 1. praca wymagająca kontaktu z osobami  niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
 2. kierowanie podległym zespołem,
 3. praca przy komputerze,
 4. praca wymagająca podejmowania decyzji,
 5. praca wymagająca koncentracji uwagi.

Miejsce pracy: Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.
Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Dokumenty należy składać do dnia 06 września 2017 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na adres:
  Dom Pomocy Społecznej
  Nowe Czarnowo 66
  74-105 Nowe Czarnowo
 2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
  „NABÓR NR 3/2017 NA STANOWISKO – Kierownik zespołu".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 06 września 2017 r. nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami)".

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-08-23 13:45:04 Eliza Chmielarz
Artykuł został zmieniony. 2017-09-21 08:27:18 Eliza Chmielarz
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 404 00 50 - e-mail: sekretariat@dpsnczarnowo.pl