Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
poszukuje kandydatów na stanowisko ds. kadr i płac
na zastępstwo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie średnie,
 2. obywatelstwo polskie; lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. ukończony kurs kadry i płace,
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 3. znajomość przepisów prawa: kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, biegła umiejętność obsługi komputera [m.in. WORD, EXCEL],
 4. mile widziana znajomość programów Płatnik, kadry, płace, pity ARISCO,
 5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy gotowość do podejmowania zadań dodatkowych,
 6. sumienność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. prowadzenie całokształtu zadań związanych ze sprawami pracowniczymi, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami,
 2. dokumentowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie akt osobowych pracowników i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 3. organizowanie właściwego doboru kadry zgodnego z wymogami kwalifikacyjnymi oraz regulaminem organizacyjnym i strukturą zatrudnienia,
 4. rozpatrywanie, analizowanie i załatwianie formalności dotyczących urlopów, szkoleń i podróży służbowych,
 5. ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji,
 6. ewidencjonowanie oraz analizowanie naruszeń porządku i dyscypliny pracy i udzielanych kar porządkowych,
 7. przygotowywanie i realizowanie spraw w zakresie ruchu osobowego oraz wprowadzanie odpowiednich zmian w dokumentacji kadrowej,
 8. przygotowywanie projektów opinii, zaświadczeń oraz udzielanie informacji o pracowniku na potrzeby wewnętrzne i instytucji zewnętrznych do tego upoważnionych,
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z planowaniem, realizacją i rozliczeniem funduszu płac,
 10. prowadzenie spraw związanych z zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem i zmianą danych pracowników oraz mieszkańców Domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 11. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym książki wyjść, pracy w godzinach pozasłużbowych oraz równoważenia czasu pracy,
 12. składanie sprawozdań do GUS.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopia dowodu osobistego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia,
 5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Domu,
 11. kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie z aktualnego zakładu pracy,
 12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
 13. kopie opinii z zakładów pracy,
 14. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.

Stanowisko pracy: Praca przy monitorze powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia  06.11.2017 r. do godziny 15:00. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie na adres:

Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty).

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223. poz. 1458 z późn. zmianami").

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2017-10-24 13:41:10 Eliza Chmielarz
Artykuł został zmieniony. 2017-11-13 08:48:13 Anna Bednarska
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 404 00 50 - e-mail: sekretariat@dpsnczarnowo.pl