Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Rozstrzygnięcie:

NFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 1/2018
na stanowisko Starszy Administrator
Dom Pomocy Społecznej 
74-105 Nowe Czarnowo

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszy Administrator wybrana została Pani Anna Bednarska, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Bednarska posiada wymagane doświadczenie zawodowe i wymagane wykształcenie na stanowisko Straszego Administratora. Bardzo dobrze poradziła sobie z zadanymi pytaniami i dobrze zaprezentowała się na rozmowie kwalifikacyjnej. Wykazała praktyczną znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku gwarantujące sprawne wdrożenie się w wyznaczone obowiązki.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Starszy administrator

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1.Wykształcenie wyższe,
2. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Udokumentowany staż pracy - minimum 3 lata,
4. Znajomość przepisów prawa: akty prawne oraz wszelkie przepisy zewnętrzne i wewnętrzne pracy na swoim stanowisku,
5. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego i postępowania administracyjnego,
6. Biegła umiejętność obsługi komputera [WORD, EXCEL],
7. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. Nieposzlakowana opinia,
10. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w powierzone obowiązki,
2. znajomość języka obcego,
3. kandydat posiada prawo jazdy min. kat. B.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. Nadzór nad utrzymaniem w stałym porządku obiektów DPS-u poprzez sprawdzanie stanu technicznego obiektów, koordynowanie bieżących napraw, drobnych remontów, konserwacji, przeglądów,
2. Nadzór nad pracami porządkowymi wokół domu oraz koordynowanie tych prac, wykonywanych przez pracowników skierowanych przez Sąd do prac społecznie użytecznych,
3. Udział w opracowywaniu planów remontów kapitalnych i bieżących oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowania o zamówieniach publicznych w zakresie remontów kapitalnych, bieżących, prac zleconych oraz zakupów środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów,
5. Rozliczanie mediów budynku szkoły,
6. Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
7. Prowadzenie rejestrów (kluczy, pieczątek),
8. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, koordynowanie pracy sekretariatu,
9. Kontrola poczty elektronicznej, pism przychodzących i wychodzących, kontrola kompletności podpisów na dokumentach,
10. Zaopatrzenie sekretariatu w niezbędne materiały, kontrola i dbałość o urządzenia: fax, kserokopiarka, telefon, komputer.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o przyjęcie do pracy,
2. List motywacyjny,
3. Życiorys ze zdjęciem,
4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego,
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
7. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
8. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, oraz ewentualnie opinie z zakładów pracy,
9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),
10. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
11. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
13. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
14. Inne dodatkowe dokumenty.

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
Miejsce pracy:
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.
Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Dokumenty należy składać do dnia 31.01.2018 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO STARSZY ADMINISTRATOR - OFERTA NR 1/2018”

2. Dokumenty należy składać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu. Złożone dokumenty aplikacyjne odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 15.02.2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)oraz ustawą z dnia 12 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 nr 142. Poz. 1593 z późn. zmianami”).

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2018-01-10 09:45:25 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2018-02-26 13:24:16 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2018-02-26 13:24:35 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-20 12:53:31 Anna Śliwińska
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 404 00 50 - e-mail: sekretariat@dpsnczarnowo.pl