Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 2/2018
na stanowisko Kierownik Zespołu 
Dom Pomocy Społecznej 
74-105 Nowe Czarnowo

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik Zespołu wybrana została Pani Danuta Baczul, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Danuta Baczul spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań oraz praktyczną znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku gwarantujące sprawne wdrożenie się w wyznaczone obowiązki.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik zespołu na czas zastępstwa

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Wykształcenie wyższe,
2. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. Udokumentowany staż pracy - minimum 5 lata,
4. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Nieposzlakowana opinia,

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Pożądany kierunek: pedagogiczny, socjologiczny, pielęgniarstwo
2. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office
3. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, kodeks pracy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
4. Komunikatywność
5. Umiejętność współpracy
6. Umiejętność kierowania personelem oraz ustalenia planów indywidualnego wsparcia dla mieszkańców DPS

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. Organizowanie pracy w Domach Rodzinnych Zespołu Terapii, Zespołu Pielęgniarek
2. Koordynacja pracy podległego personelu
3. Praca indywidualna z mieszkańcami
4. Koordynacja pracy dot. mieszkańców w wyznaczeniu celu i metody pracy indywidualnej; 5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi
6. Prowadzenie dokumentacji Domów Rodzinnych
7. Prowadzenie kontroli pracy w Domach Rodzinnych
9. Podnoszenie swoich kwalifikacji i uczestnictwa w naradach i szkoleniach
10. Comiesięczne opracowywanie grafików pracy dla pracowników z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy
11. Nadzór nad organizowaniem i prowadzeniem zajęć w ramach wsparcia psychologicznego i terapii zajęciowej, organizowaniem imprez okolicznościowych i integracyjnych
12. Organizowanie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o przyjęcie do pracy,
2. List motywacyjny,
3. Życiorys,
4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego,
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
7. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
8. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, oraz ewentualnie opinie z zakładów pracy,
9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),
10. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
12. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
13. Inne dodatkowe dokumenty.

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

Miejsce pracy:Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.
Stanowisko pracy:Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych, przemieszczanie się wewnątrz budynku i poza nim.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Dokumenty należy składać do dnia 20.08.2018 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIK ZESPOŁU - OFERTA NR 2/2018”

2. Dokumenty należy składać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu. Złożone dokumenty aplikacyjne odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie do dnia 31.08.2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowym Czarnowie 66. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Domu pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - wyznaczono inspektora danych osobowych. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2018-08-01 09:56:45 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2018-08-27 08:14:53 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2018-08-27 08:17:14 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2018-08-27 08:18:25 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2018-08-27 08:19:20 Anna Śliwińska
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 404 00 50 - e-mail: sekretariat@dpsnczarnowo.pl