Drukuj

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 1/2019
na stanowisko Księgowy 
Dom Pomocy Społecznej 
74-105 Nowe Czarnowo

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowego wybrana została Pani Joanna Lis, zamieszkała w Pąkowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
   Pani Joanna Lis spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań oraz praktyczną znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku gwarantujące sprawne wdrożenie się w wyznaczone obowiązki.

 


Nabór na stanowisko księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2019

na stanowisko księgowy

w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ogłasza nabór na stanowisko

księgowy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne z co najmniej dwuletnim stażem pracy na podobnym stanowisku,
 2. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Preferowana specjalność - finanse, rachunkowość lub podobna,
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera,
 4. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Kodeksu cywilnego w zakresie ogólnym związanym ze stanowiskiem, ustawy o samorządzie powiatowym oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 5. Umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, umiejętność właściwej hierarchizacji zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz opracowywania pism i informacji, gotowość do podejmowania zadań dodatkowych, umiejętność komunikacji pisemnej,
 6. Sumienność, sprawność, bezstronność, postawa etyczna, samodzielność, kultura osobista, odporność na stres.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Dekretowanie dokumentów księgowych
 2. Prowadzenie windykacji należności zgodnie z obowiązującymi procedurami
 3. Rozliczanie faktur za leki i środki medyczne
 4. Prowadzenie wpłat i wypłat z kont depozytowych mieszkańców Domu
 5. Sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie za potwierdzeniem Głównej Księgowej,
 6. Zgodnie z dyspozycją Głównej Księgowej wystawianie przelewów za faktury i rachunki, ZUS, Urząd Skarbowy,
 7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych rachunkowości budżetu zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 8. Bieżąca kontrola terminowości wpłat z tytułu pobytu mieszkańców w DPS
 9. Sporządzanie okresowych informacji o należnościach o odpłatnościach z tytułu pobytu w DPS gmin i mieszkańców,
 10. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT), w związku z "centralizacją rozliczeń VAT".

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.

Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,
 11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
 12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
 13. kopie opinii z zakładów pracy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do dnia 20 lutego 2019 r. do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej (decyduje data wpływu) na adres:

Dom Pomocy Społecznej

74-105 Nowe Czarnowo 66

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:

"Nabór Nr 1/2019 na stanowisko księgowy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2019-02-05 13:53:23 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2019-02-06 13:44:24 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2019-02-27 14:15:07 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2019-02-27 14:17:32 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2019-02-27 14:19:10 Anna Śliwińska
Artykuł został zmieniony. 2019-02-28 14:46:24 Anna Śliwińska