Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

nr 1/2021

na stanowisko ADMINISTRATOR

Dom Pomocy Społecznej

74-105 Nowe Czarnowo

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Administrator wybrana została Pani Agnieszka Kornel zamieszkała w Gryfinie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Kornel spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań oraz praktyczną znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na danym stanowisku gwarantujące sprawne wdrożenie się w wyznaczone obowiązki.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Administrator

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
2. Co najmniej 4 lata stażu pracy (do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
3. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Preferowana specjalność - prawo, administracja.
2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
3. Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym programów Microsoft Word oraz MS Excel.
4. Znajomość programu Środki trwałe ZETO.
5. Prawo jazdy kat. B.
6. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego i postępowania administracyjnego.
7. Operatywność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, systematyczność, kultura osobista, odporność na stres, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych, zaangażowanie w powierzone obowiązki.
8. Znajomość języka obcego. 

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. Nadzór nad utrzymaniem w stałym porządku obiektów DPS-u poprzez sprawdzanie stanu technicznego obiektów, przeglądów oraz prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ksiąg obiektów budowlanych
2. Nadzór nad pracami porządkowymi wokół domu oraz koordynowanie tych prac, wykonywanych przez pracowników skierowanych przez Sąd do prac społecznie użytecznych.
3. Udział w opracowywaniu planów remontów kapitalnych i bieżących oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowania o zamówieniach publicznych w zakresie remontów kapitalnych, bieżących, prac zleconych oraz zakupów środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów.
5. Rozliczanie mediów budynku szkoły.
6. Pełnienie funkcji administratora BIP.
7. Prowadzenie rejestrów (kluczy, pieczątek, wyposażenia).
8. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, koordynowanie pracy sekretariatu,
9. Kontrola poczty elektronicznej, pism przychodzących i wychodzących, kontrola kompletności podpisów na dokumentach.
10. Zaopatrzenie sekretariatu w niezbędne materiały, kontrola i dbałość
o urządzenia: fax, kserokopiarka, telefon, komputer.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
5. Kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie
o niepełnosprawności.
6. Kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy.
7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.
11. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub
o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie.
13. Kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia).
14. Kopie opinii z zakładów pracy.

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek parterowy.
Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Dokumenty należy składać do dnia 01.03.2020 r. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO ADMINISTRATOR - OFERTA NR 1/2021”
2. Dokumenty należy składać pod adresem:
Dom Pomocy Społecznej
Nowe Czarnowo 66
74-105 Nowe Czarnowo
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu. Złożone dokumenty aplikacyjne odsyłamy wyłącznie na pisemny wniosek oferenta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w terminie
do dnia 22.03.2021 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926
z późn. zmianami)oraz ustawą z dnia 12 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 nr 142. Poz. 1593 z późn. zmianami”).
Załączniki
Brak załączników.

 

Załączniki

Brak załączników.

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. 2021-02-08 08:07:11 Elżbieta Sikora
Artykuł został zmieniony. 2021-03-15 10:33:37 Elżbieta Sikora
Artykuł został zmieniony. 2021-03-15 10:41:39 Elżbieta Sikora
Artykuł został zmieniony. 2021-03-15 10:42:46 Elżbieta Sikora
Artykuł został zmieniony. 2021-03-15 10:43:16 Elżbieta Sikora
Artykuł został zmieniony. 2021-03-23 09:29:21 Elżbieta Sikora
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 316 59 21 - e-mail: a.kornel@dpsnczarnowo.pl