Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Nowe Czarnowo, 21.12.2018 r.

Znak sprawy: DPS.Adm.2411.1.2018

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy: Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk, 74-100 Gryfino, ul. 11-go Listopada 82/6. Oferta Wykonawcy wybranego była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny:
I: 60 % - cena, II: 40 % - ocena jadłospisu.

Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

      3. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Kryterium I

Kryterium II

Punktacja razem

Kolejność ofert

1.

Firma Cateringowa
Ireneusz Andrejczyk

ul. 11-go Listopada 82/6
74-100 Gryfino

60,00

40,00

100,00

1

 


 

Nowe Czarnowo, 14.12.2018 r.

DPS.Adm.2411.1.2018

Informacja 
z dnia 14.12.2018 r. 
o złożonych ofertach

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj.) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 637 728,00 zł brutto
 2. Nazwa(y)firm oraz adresy Wykonawcy(ców), a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, ceny.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena w zł brutto
60 %

Złożenie zał. nr 3 – jadłospis dekadowy 

40%

Termin wykonania, warunki płatności

1.

Firma Cateringowa Ireneusz Andrejczyk
ul. 11-go Listopada 82/6
74-100 Gryfino

569 400,00 zł

Tak

Zgodnie z SIWZ

Metryczka
Rejestr zmian
Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony.

Dodane załączniki

2018-12-06 13:08:24 Anna Bednarska
Artykuł został zmieniony. 2018-12-14 13:08:07 Anna Bednarska
Artykuł został zmieniony. 2018-12-21 10:11:24 Anna Bednarska
Artykuł został zmieniony. 2019-11-25 07:51:18 Agnieszka Kornel
bip.gov.pl

Administrator strony: Agnieszka Kornel - tel.: 91 316 59 21 - e-mail: a.kornel@dpsnczarnowo.pl